Cyllidwyr a phartneriaid

Ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr

Bob blwyddyn, bydd y Gronfa Loteri Fawr yn rhannu miliynau o bunnoedd o’r Loteri Genedlaethol i achosion da. Caiff yr arian ei rannu i grwpiau a phrosiectau cymunedol, fel Tyfu’n Wyllt, sy’n gwella iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn falch iawn i fuddsoddi cyllid y Loteri ym mhrosiect Tyfu’n Wyllt, er mwyn ysbrydoli pobl – ac yn enwedig pobl ifainc – i fod yn greadigol a thrawsnewid eu cymunedau lleol trwy hau blodau gwyllt brodorol y DU.

Edrychwch ar wefan y Gronfa Loteri Fawr i ddysgu mwy am ei phrosiectau cymunedol eraill.

Dan arweiniad Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew

Caiff Tyfu’n Wyllt ei arwain gan Erddi Botaneg Brenhinol, Kew. Cenhadaeth Kew yw “ysbrydoli a sicrhau cadwraeth planhigion, ar sail gwyddoniaeth, ar draws y byd – gan gyfoethogi ansawdd bywyd”.

Dros y 250 mlynedd ddiwethaf, mae Kew wedi gwneud cyfraniadau rif y gwlith at wella dealltwriaeth o blanhigion a ffyngau, ac rydym ni i gyd wedi elwa mewn cymaint o ffyrdd.

Bwriad Tyfu’n Wyllt yw ysbrydoli a helpu pobl i gysylltu â’u cymunedau a deall pa mor aruthrol o bwysig yw planhigion, yn arbennig blodau gwyllt y DU.

Rydym yn gweithio'n agos iawn â'n partneriaid yng nghanolfan yr UK Native Seed Hub yn Kew. Lansiwyd y fenter hon yn 2011, ac mae'n gwneud defnydd o gasgliad helaeth Cronfa Hadau'r Mileniwn o hadau brodorol y DU, yn ogystal â'i harbenigedd garddwriaethol a gwyddonol, er mwyn cefnogi diwydiant hadau'r DU, grwpiau cadwraeth a mudiadau eraill sy'n gweithio i adfer planhigion brodorol i gefn gwlad y DU.

Yn y pen draw, bydd yr UK Native Seed Hub yn cynorthwyo gyda phrosiectau adfywio ar draws holl sbectrwm cynefinoedd y DU, ond i ddechrau mae'n canolbwyntio ar blanhigion dolydd iseldir a glaswelltir lled-naturiol.

Gyda phartneriaethau ledled y DU

Mae Tyfu'n Wyllt yn gweithio gyda nifer o sefydliadau rhagorol i'n helpu ni i gyrraedd pobl ledled y DU, yn ogystal â chyfrannu at eu hymgyrchoedd cyffrous nhw sy'n dod â phobl at ei gilydd. Mae ein partneriaid yn cynnwys yr RSPBGirlguidingPrince’s TrustGroundwork UKgreenspace scotland ac Youth Scotland.

Cysylltwch â'r tîm partneriaethau i drafod sut y gall Tyfu'n Wyllr weithio gyda'ch sefydliad chi, gan gynnwys cyfleoedd cyllido a ffyrdd o rannu pecynnau hadau Tyfu'n Wyllt.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ymgyrch Tyfu'n Wyllt.