Gwneud eich tŷ eich hun ar gyfer gwenyn unig

Ddim wedi cael un o'n tai gwenyn Tyfu'n Wyllt?

Mae gwneud eich tŷ gwenyn yn syml, yn hawdd ac yn ddifyr.  

Gellir gwneud tŷ ar gyfer gwenyn unig allan o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu, a'i osod yn unrhyw le, os ydych chi'n byw yn y ddinas neu'r wlad.

Tŷ 1

Amser paratoi: 20 munud

Deunyddiau:

 • Bloc o bren sych, heb ei drin tua 15cm (dyfnder) x 10cm (lled) x 15cm (uchder)
 • Darn fflat o bren ar gyfer y to tua 20cm x 15cm x 1.5cm
 • Dril
 • Clamp
 • Sbectol ddiogelwch
 • Ebillion dril 6-10mm diamedr
 • 2 sgriw
 • Llinyn neu wifren
 • Paent/olew diwenwyn er mwyn ei addurno

materials for creating homemade beehouse

Rhagofalon diogelwch:

 • Gan bod hyn yn golygu defnyddio dril - mae'n well i oedolion wneud y gwaith. Mae angen i unrhyw bobl ifanc gael eu goruchwylio gan oedolyn.
 • Wrth ddrilio mae angen gwneud y canlynol: clampio'r pren yn gadarn, gwisgo sbectol ddiogelwch, clymu gwallt hir a dillad llac yn ôl.

Cyfarwyddiadau:

1. Clampiwch y bloc o bren yn gadarn.

a section of clamped wood

2. Driliwch dyllau yn un ochr y bloc. Gwnewch y tyllau mor ddwfn â phosibl ond peidiwch â dod trwy ochr arall y pren.

3. Gosodwch y darn fflat o bren ar arwyneb uchaf y bloc. Gwnewch yn siŵr ei fod yn hongian dros y mynedfeydd i'r tyllau er mwyn eu gwarchod rhag y glaw. 

Beehouse with drilled holes

4. Gwnewch yn siŵr nad yw darn y to yn hongian ym mhellach na'r pren yn y cefn er mwyn iddo allu eistedd yn fflat yn erbyn wal. 

5. Gan ddefnyddio dwy sgriw, rhowch ddarn y to yn sownd i dop y bloc o bren. Driliwch rhywfaint ar y tyllau ymlaen llaw i rwystro'r pren rhag hollti gyda'r sgriwiau.

6. Sgriwiwch ddwy sgriw i gefn y bloc, gan eu gadael heb eu sgriwio i mewn yr holl ffordd er mwyn ichi allo rhoi gwifren/llinyn er mwyn hongian eich tŷ gwenyn.

7. Addurnwch y oren gyda lliwiau llachar er mwyn dennu'r gwenyn.

homemade brightly painted beehouse

Bydd y tŷ gwenyn hwn yn para am flynyddoedd lawer ac nid oes angen ei symud yn y tywydd oer.

Tŷ 2

Amser paratoi: 15 munud

Deunyddiau:

 • Cynhwysydd sy'n dal dŵr – fel potel blastig neu garton diod - neu ddarn o beipen blastig
 • Siswrn
 • Defnydd cynnes - fel hen siwmper, cardfwrdd neu wlan
 • Digon o diwbiau gwag i lenwi'r cynhwysydd - coesynnau gorthyfail sych, gwellt yfed, cansennau bambŵ (dylai pob un fod tua 15cm o hyd)
 • Clai sy'n sychu yn yr aer neu fwd stiff heb fod yn rhy wlyb
 • Llinyn neu wifren

materials for creating homemade beehouse

Rhagofalon diogelwch:

 • Mae angen i oedolion oruchwylio pobl ifanc. 

Cyfarwyddiadau:

1. Torrwch dop y cynhwysydd 18cm yn ofalus o'i waelod. Does dim angen cadw'r top.

Cutting off the top of a plastic bottle

2. Gosodwch belen o glai/mwd i mewn yng ngwaelod y cynhwysydd. 

3. Llenwch du mewn y cynhwysydd gyda'r tiwbiau gwag.

4. Gwthiwch y tiwbiau i'r clai/mwd yn gadarn.

filling homemade beehouse with bamboo

5. Leiniwch y cynhwysydd gyda'ch defnydd cynnes.

6. Paciwch y tiwbiau mor dynn â phosib fel eu bod yn cael eu dal yn gadarn yn eu lle.

7. Defnyddiwch linyn neu wifren i hongian y tŷ gwenyn.

finished beehouse

Os bydd hi'n oerach na minws 5 gradd yn y gaeaf, tynnwch y tŷ gwenyn i lawr a'i gadw mewn lle oer a sych. Peidiwch ag anghofio ei roi yn ôl yn yr un safle tua chanol mis Chwefror neu pan fydd y tywydd yn cynhesu.  

Sut i hongian eich tŷ gwenyn

 • Rhowch eich tŷ gwenyn ar wal, ffens neu bostyn heulog sy'n wynebu tua'r de, o leiaf un medr uwch y llawr.
 • Nid yw gwenyn yn hoffi tŷ sy'n rhy gysgodol, sy'n symud neu sydd mewn llecyn rhy wyntog.
 • Os byddwch yn gweld gwe pry cop i mewn yn y tŷ gwenyn, mae mewn lle rhy dywyll.

Cadwch lygad am y canlynol

 • Byddwch yn gwybod bod gwenyn yn byw yn eich tŷ pan fyddwch chi'n gweld y tiwbiau'n llawn mwd, dail neu ddarnau o fflwff - mae gwahanol fathau o wenyn unig yn defnyddio gwahanol fathau o ddefnyddiau.
 • Pan fyddwch chi'n gweld tiwb sydd wedi ei lenwi at y pen, mae hynny'n golygu bod y tiwb yn cynnwys llinell o chwech i ddeg o wenyn bach a fydd yn dod allan yn ystod y gwanwyn nesaf. Dychmygwch yr holl blanhigion y byddant yn eu peillio, y ffrwythau a'r llysiau a fydd yn tyfu diolch i'w gwaith caled (a'ch gwaith caled chi).

Ffyrdd eraill o helpu gwenyn

 • Addurnwch eich tŷ gwenyn mor llachar â phosibl.
 • Heuwch eich hadau Tyfu'n Wyllt gerllaw.
 • Rhowch bowlen o ddŵr ger y tŷ gwenyn neu, yn well byth, gwnewch bwll.