Hau Hadau Diolchgarwch

A pair of hands holding soil which falls through fingers
 
Diolch am eich diddordeb yn ein citiau hadau. Oherwydd diddordeb ysgubol, mae ceisiadau bellach wedi cau. Gallwch weld ein Amodau a Thelerau o hyd.

Daw’r Gwanwyn ag addewid o drawsnewidiad…

..A bob blwyddyn, yn y gwanwyn, bydd Tyfu’n Wyllt yn anfon miloedd o becynnau hadau blodau gwyllt brodorol y DU am ddim i bob cwr o’r DU er mwyn helpu pobl i drawsnewid mannau awyr agored, o focsys ffenestri i lecynnau anial, gyda blodau lliwgar hardd. Rydym hefyd yn cynyddu ymwybyddiaeth am fuddiannau’r rhywogaethau brodorol anhygoel hyn i’n byd naturiol, a’r ffordd y gall eu tyfu ein tynnu ninnau i gyd at ein gilydd (er ond yn ddigidol ar hyn o bryd) a chefnogi ein lles personol. Wedi’r cyfan, rydym ninnau’n rhan o natur hefyd!

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod mor wahanol i’r rhan fwyaf ohonom, ac yn heriol dros ben mewn ffyrdd amrywiol ac annisgwyl. Dydyn ni heb gyrraedd pen y daith o bell ffordd eto, ond mae tîm Tyfu’n Wyllt yn credu y gall hyd yn oed pleserau bychain sbarduno gobaith, felly rydym am wneud rhywbeth ychydig yn wahanol gyda’n pecynnau eleni.

Pecynnau hadau blodau gwyllt am ddim i’n gweithwyr allweddol

A group of health professionals wearing PPE and hugging each other

Mae ein gweithwyr allweddol anhygoel yn dal i weithio oriau hir dan amodau llethol i’n cadw ni gyd yn ddiogel ac iach yn ystod y pandemig. Rydym mor ddiolchgar am bopeth y maent yn ei wneud ac felly, i fynegi ein diolch, rydym wedi penderfynu cynnig cyfle iddynt ymgeisio am becyn hadau fydd, gobeithio, yn cynnig rhywfaint o liw, llawenydd a seibiant iddynt dros y misoedd i ddod.

 

Grow Wild Seed Kit Contents

(Dyma gipolwg cyntaf ar y pecyn… er y gall rhai eitemau newid).

Dydych chi ddim angen unrhyw brofiad i gychwyn tyfu!

Mae hau hadau blodau gwyllt a’u gwylio’n tyfu’n weithgaredd diymdrech, boddhaus iawn hyd yn oed i’r person lleiaf garddwrol yn ein plith, a gallwch eu tyfu bron a bod yn unrhyw le: mewn blychau, gerddi, neu lecynnau trefol diffaith. Mae nifer o astudiaethau wedi profi buddiannau llesol plannu eich dwylo yn y pridd hefyd.

Am ddysgu mwy?

Edrychwch ar ein fideo sy’n dangos sut y mae tyfu blodau gwyllt wedi effeithio ar les pobl dros y DU dderbyniodd ein pecynnau hadau dros y blynyddoedd diwethaf. Yn ein blog, rydym hefyd yn edrych ar y ffyrdd y gallwn ddysgu oddi wrth ymddygiad planhigion i fod yn fwy meddylgar, hyd yn oed os na allwn ni fynd allan.

Gweithwyr allweddol yn unigol, os gwelwch yn dda

Dim ond nifer cyfyngedig o becynnau sydd gennym, a bydd y cyfnod ymgeisio yn un byr. Eleni bydd ein pecynnau ond ar gael i weithwyr allweddol - felly, peidiwch ymgeisio oni bai eich bod yn cyflawni’r criteria.  Os ydych chi’n weithiwr allweddol a gyda diddordeb, cofiwch ymgeisio’n fuan - dydyn ni ddim am ichi golli eich cyfle! Pecyn hadau neu beidio, os ymgeisiwch chi, fe gadwn mewn cysylltiad a’ch arwain trwy’r offer a’r adnoddau fydd eu hangen, ble i brynu hadau blodau gwyllt, sut i baratoi’r pridd, sut i hau a beth i gadw llygad amdano, fel y gallwch ddal i dyfu gyda ni!

Mae'r ceisiadau'n cau am hanner nos ddydd Sul Chwefror 21ain 2021 felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud cais yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi!

Mae telerau ac amodau Tyfu'n Wyllt yn berthnasol

Diolch am eich diddordeb yn ein citiau hadau. Oherwydd diddordeb ysgubol, mae ceisiadau bellach wedi cau.