Hygyrchedd

Mis Ionawr 2014

Mae’r tîm Tyfu’n Wyllt yn Kew yn ymroddedig i wneud yn siŵr bod growwilduk.com ar gael i bobl o bob gallu ac anabledd. Mae’r wefan hon wedi’i chynllunio i gydymffurfio â Lefel AA o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0.

Dyma grynodeb o’r nodweddion allweddol sydd ar gael, a sut y gall y rhain eich cynorthwyo i ddefnyddio cynnwys y wefan hon.

Y gwahanol ddulliau o ddefnyddio’r wefan hon

Gellir cyflwyno’r cynnwys ar wefan Tyfu’n Wyllt er mwyn i chi allu gwe-lywio drwyddi, a chanfod ac edrych ar y cynnwys mewn modd sy’n addas i chi. Sut bynnag y byddwch yn defnyddio’r wefan, bydd y wybodaeth yn cael ei chyflwyno heb golli unrhyw strwythur, nodweddion ymarferol nac ystyr. Gallwch ddefnyddio’r wefan trwy’r gwahanol ddulliau a restrir isod.

Defnyddio technoleg gynorthwyol

Gallwch ddefnyddio technoleg gynorthwyol, gan gynnwys darllenwyr sgrin fel JAWS a Browsealoud, mewn ffordd eglur a rhesymegol sy’n rhwydd i chi ei deall.

Defnyddio’r bysellfwrdd

Gallwch ddefnyddio eich bysellfwrdd i we-lywio trwy’r wefan gyfan neu o fewn adrannau penodol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio’r botwm tab i amlygu’n weledol ar y dudalen lle’r ydych, ac mae’n dilyn llwybr tabio rhesymegol (gan fynd o’r brig ar y chwith i’r gwaelod ar y dde). Gallwch hefyd ddefnyddio’r botwm ‘yn ôl’/’canslo’ i newid yr hyn yr ydych wedi’i nodi ar ffurflenni.

Addasu maint y testun, y lliwiau a’r cynllun

Gall defnyddwyr newid ymddangosiad y wefan trwy addasu maint y testun neu’r lliwiau, neu newid i gynllun mwy syml.

Defnyddio cynnwys nad yw ar ffurf testun

Pryd bynnag y mae hynny’n bosibl, rydym yn cynnig dewisiadau testun yn lle cynnwys nad yw ar ffurf testun, felly gallwch ei newid i ffurf arall, er enghraifft print bras, braille, a lleferydd.

Mae hyn er mwyn cynorthwyo pobl sy’n ei chael yn anodd gweld testun neu fideo. Mae gan y delweddau i gyd alt-tag, felly gall defnyddwyr ddarllen disgrifiad o ddelwedd neu fideo. Rydym hefyd yn darparu trawsgrifiadau ar gyfer unrhyw fideo neu ddeunydd sain sy’n cael ei gynhyrchu gan Kew a’i gyhoeddi ar y wefan hon.

Pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl, rydym yn gofyn i ddefnyddwyr sicrhau bod y cynnwys y maent yn ei uwchlwytho yn rhwydd i bawb ei ddefnyddio, er enghraifft trwy eu hannog i ychwanegu disgrifiad at unrhyw ddelweddau neu fideos y maent yn eu huwchlwytho.

Cynnwys wedi’i greu gan ddefnyddwyr

Yn anffodus, nid ydym yn gallu darparu fersiwn testun yn lle unrhyw gynnwys sy’n cael ei greu gan ddefnyddwyr ar y wefan hon, er enghraifft fideos. Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio cynnwys a grëwyd gan ddefnyddwyr, cysylltwch â ni ac fe geisiwn eich helpu.

Dyluniad a strwythur y cynnwys

Nid lliw yw’r unig ffordd a ddefnyddir ar y wefan i gyfleu gwybodaeth, dangos gweithred, sbarduno ymateb, neu wahaniaethu elfen weledol. Rydym hefyd wedi’i gwneud yn haws i ddefnyddwyr newid lliwiau, a gwahanu’r hyn sydd yn y blaen oddi wrth y cefndir. Mae gwefan Tyfu’n Wyllt hefyd wedi’i chynllunio mewn ffordd yr ydym yn gwybod nad yw’n achosi trawiadau.

Ffyrdd eraill y mae gwefan Tyfu’n Wyllt yn ddealladwy

Rydym yn dilyn yr egwyddorion a nodir yng Nghanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0 i sicrhau bod y cynnwys yn ddarllenadwy ac yn ddealladwy. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud yn siŵr bod yr holl gynnwys wedi’i ysgrifennu mewn ffordd eglur a syml, gan osgoi jargon, ac yn rhannu’r cynnwys yn adrannau byr sy’n rhwydd eu darllen. Rydym yn gwneud hyn drwy ddefnyddio llawer o benawdau ystyrlon, brawddegau byr a rhestrau gyda phwyntiau bwled. Rydym hefyd yn darparu teitlau, penawdau a labeli disgrifiadol i ddolenni.

Beth yw eich barn?

Rydym yn dymuno i wefan Tyfu’n Wyllt ddarparu cynnwys a strwythur cynnwys i chi sy’n eglur ac yn rhwydd eu deall. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglŷn â sut y gallwn wneud y wefan hon yn haws i’w defnyddio, anfonwch e-bost at hello@growwilduk.com.