Preifatrwydd

Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Caiff Tyfu’n Wyllt ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr a’i arwain gan dîm darparu ymroddedig yng Ngerddi Botaneg Brenhinol Kew (“Gerddi Kew”).

Mae Gerddi Kew yn ymroddedig i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn esbonio:

 • pa wybodaeth y byddwn o bosibl yn ei chasglu amdanoch;
 • sut y byddwn yn defnyddio gwybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi;
 • pryd y byddwn o bosibl yn cael defnyddio eich manylion i gysylltu â chi;
 • pa un a fyddwn yn datgelu eich manylion i unrhyw un arall;
 • eich dewisiadau ynglŷn â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni; a’r
 • defnydd o gwcis ar wefan Tyfu’n Wyllt a sut y gallwch wneud dewisiadau ynglŷn â’r cwcis hyn.

Pwy ydym ni

Enw llawn Gerddi Kew yw “Bwrdd Ymddiriedolwyr Gerddi Botaneg Brenhinol Kew” (Gerddi Kew). Mae Gerddi Kew yn gorff cyhoeddus anadrannol gyda statws elusen wedi ei heithrio.

Pan fyddwch yn rhoi eich data i brosiect Tyfu’n Wyllt, rheolwr y data i ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 fydd Gerddi Kew.

Ein cyfeiriad yw Gerddi Botaneg Brenhinol Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB.

Pa wybodaeth y bydd Gerddi Kew yn ei chasglu gennyf?

Fe allem gasglu a phrosesu data ynglŷn â chi dan yr amgylchiadau canlynol:

 • pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio gwefan Tyfu’n Wyllt;
 • pan fyddwch yn tanysgrifio i dderbyn unrhyw un o’n gwasanaethau, er enghraifft trwy danysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr;
 • pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, byddwn o bosibl yn casglu data i’n cynorthwyo ni i deilwra ein gwefan ar gyfer eich dewisiadau chi;
 • pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, byddwn o bosibl yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’ch defnydd o’r wefan;
 • pan fyddwch yn rhan o gystadleuaeth neu ymgyrch hyrwyddo gyda phrosiect Tyfu’n Wyllt;
 • pan fyddwch yn ymateb i arolwg;
 • pan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem ar ein gwefan; neu
 • os ydych yn cysylltu â ni, byddwn o bosibl yn cadw cofnod o’r cyswllt hwnnw.

Gallai’r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, a chod post.

Fe allem gasglu gwybodaeth ynglŷn â’ch cyfrifiadur, gan gynnwys, os yw ar gael, cyfeiriad darparwr eich rhyngrwyd, eich system weithredu a’r math o borwr, er mwyn gweinyddu’r system a chyflwyno adroddiadau am wybodaeth grynswth yn fewnol neu i’n hysbysebwyr/partneriaid. Data ystadegol yw hwn ynglŷn â gweithredoedd a phatrymau pori ein defnyddwyr, ac nid yw’n nodi unrhyw unigolyn.

Nid ydym yn ceisio casglu ‘data personol sensitif’ - hynny yw, data ynglŷn â:

 • hil na gwreiddiau ethnig
 • barn wleidyddol
 • daliadau crefyddol neu gredoau eraill tebyg
 • aelodaeth o undeb llafur
 • iechyd corfforol neu feddyliol
 • cyfeiriadedd rhywiol
 • cofnodion troseddol

Sut y bydd Gerddi Kew yn defnyddio’r wybodaeth y mae’n ei chasglu?

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gedwir amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:

 • sicrhau bod cynnwys ein gwefan yn cael ei gyflwyno yn y modd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur;
 • darparu gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau i chi yr ydych wedi gofyn yn benodol amdanynt neu yr ydym o’r farn y gallent fod o ddiddordeb i chi, pan rydych wedi rhoi eich caniatâd i ni gysylltu â chi i’r fath ddibenion;
 • cyflawni’r rhwymedigaethau sy’n deillio o unrhyw gontractau a sefydlir rhyngoch chi a ni;
 • caniatáu i chi gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ar ein gwefan, pan rydych yn dewis gwneud hynny;
 • eich hysbysu chi am newidiadau i’n gwasanaeth;
 • cyflawni unrhyw rwymedigaethau, neu ddarparu i chi unrhyw wasanaethau, nodweddion ymarferol neu gynnwys eraill yr ydych yn cytuno’n benodol iddynt ar ein gwefan;
 • eich gwahodd chi i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil ynglŷn â Thyfu’n Wyllt (byddwch yn cymryd rhan yn wirfoddol bob amser); ac
 • at ddibenion gweinyddol a chadw cofnodion mewnol.

Gallwn hefyd ddefnyddio a datgelu gwybodaeth grynswth ddienw (fel na ellir adnabod unrhyw unigolyn) at ddibenion datblygu strategol a chyflwyno adroddiadau.

A fydd Gerddi Kew yn anfon cylchlythyron neu ddeunydd marchnata ataf?

Byddwn yn anfon cylchlythyron trwy e-bost os ydych wedi cytuno i hynny. Pan fyddwn yn casglu eich cyfeiriad e-bost, byddwn yn gofyn i chi a ydych yn dymuno i Erddi Kew gysylltu â chi i roi newyddion am y prosiect Tyfu’n Wyllt a allai fod o ddiddordeb i chi.

Gallwch ddewis derbyn/peidio â derbyn cyswllt o’r fath ar yr adeg y byddwch yn rhoi eich gwybodaeth neu ar unrhyw adeg ar ôl rhoi eich gwybodaeth trwy gysylltu â  hello@growwilduk.com neu trwy ddiwygio eich dewisiadau ar ein gwefan neu, ar gyfer cylchlythyron e-bost, trwy glicio ar ‘unsubscribe’ ar gylchlythyr e-bost a anfonwyd atoch.

Ni fyddwn yn anfon deunydd marchnata atoch. Ni fyddwn yn defnyddio eich cod post i gysylltu â chi drwy’r post.

A fydd Gerddi Kew yn rhannu fy ngwybodaeth gydag unrhyw un arall?

Byddwn o bosibl yn rhoi eich gwybodaeth i’n darparwyr gwasanaeth, asiantau a sefydliadau cysylltiedig, er mwyn cyflawni tasgau a darparu gwasanaethau i chi.

Defnyddir y wybodaeth yn unig ar gyfer y dibenion a nodwyd pan roddwyd y wybodaeth, a’r dibenion hynny sydd wedi eu nodi yn y datganiad preifatrwydd hwn.

Mae’n bosibl hefyd y bydd angen datgelu eich gwybodaeth pan fo hynny’n ofynnol neu wedi ei ganiatáu gan y gyfraith (er enghraifft i gyrff y llywodraeth i ddibenion treth neu i asiantaethau gorfodi’r gyfraith er mwyn atal a chanfod trosedd), neu os oes gennym eich caniatâd i wneud hynny.

Ni fyddwn yn gwerthu unrhyw wybodaeth amdanoch chi na’ch gweithgareddau pori ar y we.

Mae ein holl ffurflenni ar-lein wedi eu diogelu trwy eu hamgryptio. Rydym yn cymryd camau priodol i sicrhau bod y wybodaeth bersonol a roddir i ni yn cael ei chadw’n ddiogel, yn gywir ac yn gyfredol a’n bod yn ei chadw am y cyfnod gofynnol yn unig i’r dibenion y’i defnyddir.

Gallai ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau ein rhwydweithiau partner a’n cysylltiadau, ac oddi wrthynt. Os ydych yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, sylwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Edrychwch ar y polisïau hyn cyn i chi anfon unrhyw wybodaeth bersonol i’r gwefannau hyn.

Sut rydw i’n diweddaru’r wybodaeth sydd gan Erddi Kew?

Os ydych yn dymuno diweddaru unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch, er enghraifft eich cod post, eich cyfeiriad e-bost  neu eich dewisiadau ar gyfer y cylchlythyr, cysylltwch â hello@growwilduk.com neu diwygiwch eich proffil ar ein gwefan.

Hawl i weld gwybodaeth

Mae gennych hawl gyfreithiol i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ac i gywiro unrhyw wallau. Gallem godi ffi am unrhyw gais er mwyn talu costau darparu manylion i chi am y wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os ydych yn dymuno arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â hello@growwilduk.com.

Newidiadau i’n datganiad preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i’n datganiad preifatrwydd yn y dyfodol yn ymddangos ar y dudalen hon.

Cysylltu

Rydym yn croesawu unrhyw gwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â’r datganiad preifatrwydd hwn a dylid eu cyfeirio at hello@growwilduk.com.

Cwcis ar wefan Tyfu’n Wyllt

Beth yw cwci?

Ffeil destun syml a gedwir ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan weinydd gwefan yw cwci, a dim ond y gweinydd hwnnw fydd yn gallu adalw neu ddarllen cynnwys y cwci hwnnw. Mae pob cwci yn unigryw i’ch porwr gwe. Bydd yn cynnwys peth gwybodaeth ddienw er enghraifft dynodwr unigryw ac enw’r wefan a rhai digidau a rhifau. Mae’n caniatáu i wefan gofio pethau fel eich dewisiadau neu’r hyn sydd yn eich basged siopa.

Sut y mae Gerddi Kew yn defnyddio cwcis ar wefan Tyfu’n Wyllt?

Rydym yn defnyddio cwcis i gynorthwyo i wella eich profiad o ddefnyddio gwefan Tyfu’n Wyllt. Rydym yn defnyddio cwcis sy’n gwbl angenrheidiol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan neu i ddarparu nodweddion sylfaenol penodol. Rydym yn defnyddio cwcis i wella nodweddion ymarferol y wefan, er enghraifft i gadw eich dewisiadau. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i’n helpu i wella perfformiad ein gwefan i ddarparu profiad gwell i chi fel defnyddiwr.

Nid ydym yn gwerthu’r wybodaeth a gesglir gan gwcis, ac nid ydym yn datgelu’r wybodaeth i unrhyw drydydd parti, heblaw pan fo hynny’n ofynnol gan y gyfraith (er enghraifft i gyrff y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith).

Cwcis sy’n gwbl hanfodol er mwyn gweithredu’r wefan

Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i:

aros wedi eich mewngofnodi am ymweliad cyfan â gwefan
ychwanegu pethau i fasged siopa a’u cadw yno nes eich bod yn penderfynu talu amdanynt

Cwcis sy’n cadw eich dewisiadau

Mae cwcis swyddogaethol yn cofnodi gwybodaeth am y dewisiadau yr ydych wedi eu gwneud ac yn caniatáu i ni addasu’r wefan ar eich cyfer chi. Maent yn caniatáu i’r wefan eich ‘cofio’ chi er mwyn gallu cadw eich dewisiadau a’ch gosodiadau, un ai trwy gyfnod eich ymweliad (gan ddefnyddio ‘cwci sesiwn’) neu ar gyfer sawl ymweliad (gan ddefnyddio ‘cwci parhaus’). Ni ellir defnyddio cwcis i’ch adnabod chi yn bersonol.

Cwcis sy’n ein cynorthwyo i wella’r wefan

Mae rhai cwcis yn ein cynorthwyo i weld sut y mae pobl yn defnyddio’r wefan. Fe’u gelwir yn ‘cwcis dadansoddeg’ neu’n ‘gwcis olrhain’. Maent yn rhoi gwybod i ni pa feysydd o gynnwys y wefan sy’n boblogaidd a sut y mae pobl yn defnyddio’r wefan. Mae’r wybodaeth hon yn ddienw - nid ydym yn casglu unrhyw beth a fyddai’n nodi pwy yw defnyddiwr. Rydym yn defnyddio’r data hwn i adeiladu darlun o sut y mae’r wefan yn perfformio ac i roi gwybod i ni lle y gellid gwneud gwelliannau.

Rydym yn defnyddio gwasanaethau fel Google Analytics i’n cynorthwyo i ddadansoddi sut y mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Mae’n rhifo’r ymwelwyr ac yn dweud pethau wrthym am eu hymddygiad cyffredinol, er enghraifft am ba hyd y maent yn aros ar y wefan neu nifer cyfartalog y tudalennau y mae defnyddiwr yn edrych arnynt.

I gyfoethogi ein cynnwys, byddwn weithiau’n mewnblannu lluniau a chynnwys fideo o wefannau fel YouTube. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys wedi ei fewnblannu, er enghraifft o YouTube, gallai YouTube osod cwci.

Mae gwefan Tyfu’n Wyllt hefyd yn cynnwys botymau ‘rhannu’ wedi eu mewnblannu i alluogi defnyddwyr y wefan i rannu erthyglau yn rhwydd gyda’u ffrindiau trwy nifer o rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd, er enghraifft Facebook, Twitter neu Google+. Gallai’r gwefannau hyn osod cwci. Nid yw Gerddi Kew yn rheoli dosbarthiad y cwcis hyn a dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael mwy o wybodaeth am y rhain. Mae rhestr o’r cwcis hyn wedi eu cynnwys ar y ‘Rhestr Cwcis’ a ddefnyddir ar wefan Tyfu’n Wyllt isod.

Sut i reoli cwcis

Os ydych yn dymuno atal neu gyfyngu ar gwcis porwr gwe sydd wedi eu gosod ar eich dyfais gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr; dylai nodwedd ‘Help’ eich porwr ddweud wrthych sut i wneud hyn. Fel arall, ewch i www.aboutcookies.org, sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i wneud hyn ar amrywiaeth eang o borwyr pen bwrdd.

Bydd gwefan Tyfu’n Wyllt yn gweithio heb gwcis, ond byddwch yn colli rhai elfennau a nodweddion ymarferol os ydych yn dewis analluogi’r cwcis.