Telerau Defnyddio’r Wefan

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r wefan hon

TELERAU DEFNYDDIO’R WEFAN

Mae’r telerau defnyddio hyn (ynghyd â’r dogfennau y cyfeirir atynt) yn dweud wrthych beth yw’r telerau defnyddio ar gyfer defnyddio ein gwefan www.growwilduk.com, boed hynny fel gwestai neu fel defnyddiwr cofrestredig. Mae defnyddio ein gwefan yn cynnwys cael mynediad, pori neu gofrestru i ddefnyddio ein gwefan.

Darllenwch y telerau defnyddio hyn yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio ein gwefan, gan y bydd y rhain yn berthnasol i’ch defnydd o’n gwefan. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o’r telerau er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn cytuno i’r telerau defnyddio hyn, mae’n rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

TELERAU PERTHNASOL ERAILL

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i’ch defnydd o’n gwefan:

  • Ein polisi Preifatrwydd (o’r enw “Sut yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth”), sy’n nodi’r telerau ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol yr ydym yn ei gasglu gennych, neu yr ydych yn ei roi i ni. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cydsynio â phrosesu o’r fath ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir.
  • Ein Cod Ymddygiad (o’r enw “Cod Ymddygiad”), sy’n nodi’r defnydd a ganiateir a’r defnydd a waherddir ar gyfer ein gwefan. Wrth ddefnyddio ein gwefan, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad hwn.
  • Ein polisi ynglŷn â Chwcis (o’r enw “Cwcis”, o dan Breifatrwydd, ar wefan Tyfu’n Wyllt”), sy’n nodi gwybodaeth am y cwcis ar ein gwefan.

GWYBODAETH AMDANOM NI

Gwefan a weithredir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr y Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew (“Ni”) yw www.growwilduk.com. Rydym yn gorff cyhoeddus anadrannol sydd â statws elusen a eithriwyd.

NEWIDIADAU I’R TELERAU HYN

Gallem ddiwygio’r telerau defnyddio hyn ar unrhyw adeg drwy ddiwygio’r dudalen hon. Cofiwch edrych ar y dudalen hon o dro i dro er mwyn cadw llygad ar unrhyw newidiadau a wnawn, gan eich bod wedi eich rhwymo iddynt.

NEWIDIADAU I’N GWEFAN

Efallai y byddwn yn diweddaru ein gwefan o bryd i’w gilydd a gallwn newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, noder y gall unrhyw ran o’r cynnwys ar ein gwefan beidio â bod yn gyfredol ar unrhyw amser penodol, ac nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i’w ddiweddaru.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, yn rhydd o gamgymeriadau neu hepgoriadau.

CAEL MYNEDIAD AT EIN GWEFAN

Mae ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael neu ar gael yn ddi-dor. Caniateir mynediad at ein gwefan ar sail dros dro. Gallwn atal dros dro yr holl wefan neu unrhyw ran ohoni, ei thynnu’n ôl, ei therfynu neu ei newid heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol i chi os na fydd ein gwefan ar gael am unrhyw reswm ar unrhyw bryd neu am unrhyw gyfnod.

Chi sy’n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi gael mynediad at ein gwefan. Chi hefyd sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob un sy’n cael mynediad i’n gwefan drwy’ch cysylltiad dros y rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau defnyddio hyn a thelerau ac amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

EICH CYFRIF A’CH CYFRINAIR

Wrth gofrestru ar y wefan mae’n rhaid i chi roi gwybodaeth fanwl wir a chywir amdanoch chi a’ch grŵp i ni. Mae’n rhaid i chi gadw’r wybodaeth hon yn gyfredol. Drwy gofrestru ar y wefan rydych yn gwarantu eich bod wedi darparu gwybodaeth sy’n gywir, yn wir ac yn fanwl gywir.

Mae gennym hawl i analluogi eich cyfrif defnyddiwr ar unwaith heb roi unrhyw rybudd i chi os ydych wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw rai o ddarpariaethau’r telerau defnyddio hyn yn ein barn ni (gan gynnwys ein Cod Ymddygiad).

Os dewiswch, neu os cewch god adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, mae’n rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti.

Os ydych yn gwybod neu’n amau bod unrhyw un arall ar wahân i chi yn gwybod beth yw eich cod adnabod defnyddiwr neu’ch cyfrinair, mae’n rhaid i chi ein hysbysu’n ddi-oed yn hello@growwilduk.com.

HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

Ni yw perchennog neu drwyddedai pob hawl eiddo deallusol ar ein gwefan, a’r deunydd a gyhoeddir arni. Diogelir y gweithiau hyn gan gyfreithiau hawlfraint a chytuniadau ledled y byd. Cedwir pob hawl o’r fath.

Cewch argraffu un copi, a chewch lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o’n gwefan at eich defnydd personol a chewch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at gynnwys a gyhoeddir ar ein gwefan.

Ni chewch addasu’r copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi’u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni chewch ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain nac unrhyw waith graffeg heb y testun cysylltiedig.

Mae’n rhaid i’n statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron cynnwys ar ein gwefan gael ei gydnabod bob amser.

Cewch ddefnyddio’r wefan at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig neu fel sy’n hollol angenrheidiol at eich defnydd proffesiynol o fewn eich ysgol neu’ch sefydliad ieuenctid. Ni chewch ddefnyddio unrhyw ran o’r cynnwys ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni neu gan ein trwyddedwyr.

Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o’n gwefan yn groes i’r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith a bydd yn rhaid i chi, yn ôl ein dewis, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o’r deunyddiau a wnaed gennych.

DIM DIBYNIAETH AR WYBODAETH

Ni fwriedir i’r cynnwys ar ein gwefan fod yn gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno. Mae’n rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd unrhyw gamau, neu beidio â chymryd unrhyw gamau, ar sail y cynnwys ar ein gwefan.

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychioliadau, gwarantiadau na gwarantau, boed hynny’n ddatganedig neu’n oblygedig, bod y cynnwys ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn neu’n gyfredol.

CYFYNGIAD AR EIN HATEBOLRWYDD

Nid oes dim yn y telerau defnyddio hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeuluster, neu dwyll neu gamliwio twyllodrus gennym, neu unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na chyfyngu arno o dan gyfraith Lloegr.

I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn eithrio pob amod, gwarantiad, cynrychiolaeth neu delerau eraill a all fod yn berthnasol i’n gwefan neu unrhyw gynnwys arni, boed yn ddatganedig neu’n oblygedig.

Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny o dan gontract, camwedd (gan gynnwys esgeuluster), torri dyletswydd statudol neu fel arall hyd yn oed os yw’n rhagweladwy, sy’n deillio o dan y canlynol neu mewn cysylltiad â’r canlynol:

  • y defnydd o’n gwefan neu’r anallu i’w defnyddio; neu
  • defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a ddangosir ar ein gwefan.

Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid ydym yn atebol i chi am unrhyw golled o ran elw neu golli busnes, amharu ar fusnes, neu golli unrhyw gyfle busnes.

`Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan feirws, ymosodiad atal gwasanaeth a ddosberthir, nac unrhyw ddeunydd niweidiol yn dechnolegol a all heintio eich cyfarpar cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchnogol oherwydd eich defnydd o’n gwefan neu oherwydd eich bod wedi lawrlwytho unrhyw gynnwys oddi arni, neu oddi ar unrhyw wefan sy’n gysylltiedig â hi.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau yr ydym yn cysylltu â hwy o’n gwefan. Ni ddylid dehongli cyswllt o’r fath fel ardystiad gennym o’r gwefannau hynny a gysylltwyd. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a all ddeillio o’ch defnydd ohonynt.

LANLWYTHO CYNNWYS I’N GWEFAN

Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio nodwedd sy’n caniatáu i chi lanlwytho cynnwys i’n gwefan, neu gysylltu â defnyddwyr eraill ein gwefan, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Cod Ymddygiad.

Rydych yn gwarantu bod unrhyw gyfraniad o’r fath yn cydymffurfio â’r safonau hynny, a byddwch yn atebol i ni ac yn ein hindemnio am unrhyw achos o dorri’r gwarantiad hwnnw. Os ydych yn ddefnyddiwr, mae hyn yn golygu mai chi fydd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir gennym oherwydd eich bod wedi torri’r gwarantiad.

Bydd unrhyw gynnwys y byddwch yn ei lanlwytho i’n gwefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac yn amherchnogol, a bydd gennym hawl i ddefnyddio, copïo, dosbarthu a datgelu i drydydd parti unrhyw gynnwys o’r fath at unrhyw ddiben. Os byddwch yn lanlwytho ffotograff yr hoffem ei ddefnyddio at ddibenion marchnata, byddwn yn cysylltu ag unrhyw unigolion sy’n ymddangos mewn ffotograff o’r fath er mwyn gofyn am eu caniatâd i ddefnyddio’r ffotograff at ddibenion marchnata.

Mae gennym yr hawl hefyd i ddatgelu pwy ydych i unrhyw drydydd parti sy’n honni bod unrhyw gynnwys a gyhoeddir neu a lanlwythir gennych i’n gwefan yn gyfystyr â thorri eu hawliau eiddo deallusol neu eu hawl i breifatrwydd.

Ni fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw gynnwys a gyhoeddir gennych chi neu unrhyw un arall sy’n defnyddio ein gwefan.

Mae gennym yr hawl i dynnu unrhyw beth a gyhoeddir gennych ar ein gwefan os nad yw’n cydymffurfio, yn ein barn ni, â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Cod Ymddygiad.

Nid yw’r safbwyntiau a fynegir gan ddefnyddwyr eraill ar ein gwefan yn cynrychioli ein safbwyntiau na’n gwerthoedd ni.

FEIRYSAU

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel nac yn rhydd rhag bygiau neu feirysau.

Chi sy’n gyfrifol am gyflunio’ch technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfan er mwyn cael mynediad at ein gwefan. Dylech ddefnyddio’ch meddalwedd diogelu rhag feirysau eich hun.

Ni ddylech gamddefnyddio ein gwefan drwy gyflwyno feirysau, ymwelwyr diwahoddiad, mwydod, bomiau rhesymeg na deunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Ni ddylech geisio cael mynediad anawdurdodedig at ein gwefan, y gweinydd lle mae ein gwefan yn cael ei storio neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa data a gysylltir â’n gwefan. Ni ddylech ymosod ar ein gwefan drwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth a ddosberthir.

Drwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn hysbysu awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol am unrhyw dor-cyfraith o’r fath a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich manylion personol iddynt hwy. Pe digwydd tor-cyfraith o’r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith.

CYSYLLTU Â’N GWEFAN

Cewch gysylltu â’n hafan at ddibenion anfasnachol neu addysgol cyn belled â’ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n deg a chyfreithiol ac nad yw’n niweidio ein henw da nac yn cymryd mantais ohono.

Ni chewch greu cyswllt mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gymdeithasiad, cymeradwyaeth neu ardystiad ar ein rhan ni lle nad oes un yn bodoli.

Ni chewch greu cyswllt â’n gwefan mewn unrhyw wefan nad ydych yn berchen arni.

Ni cheir fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch greu cyswllt ag unrhyw ran o’n gwefan ar wahân i’n hafan.

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r caniatâd i greu cyswllt yn ôl heb rybudd.

Mae’n rhaid i’r wefan yr ydych yn creu cyswllt â hi gydymffurfio ym mhob ffordd â’r safonau cynnwys yn ein Cod Ymddygiad.

Os ydych am wneud unrhyw ddefnydd o’r cynnwys ar ein gwefan ar wahân i’r hyn a nodir uchod, cysylltwch â hello@growwilduk.com.

CYSYLLTIADAU AC ADNODDAU TRYDYDD PARTÏON AR EIN GWEFAN

Pan fo ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, cânt eu darparu er gwybodaeth i chi yn unig.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau na’r adnoddau hynny. Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys ar wefannau neu adnoddau o’r fath, eu cywirdeb na safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Y GYFRAITH BERTHNASOL

Os ydych yn ddefnyddiwr, noder bod y telerau defnyddio hyn, eu pwnc a’u ffurf, yn cael eu rheoli o dan gyfraith Lloegr. Rydym ill dau yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth anghyfyngol. Fodd bynnag, os ydych yn preswylio yng Ngogledd Iwerddon, cewch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn preswylio yn yr Alban, cewch hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych yn fusnes neu’n sefydliad elusennol, mae’r telerau defnyddio hyn, eu pwnc a’u ffurf (ac unrhyw anghydfodau neu hawliadau anghytundebol) yn cael eu rheoli o dan gyfraith Lloegr. Rydym ill dau yn cytuno i awdurdodaeth gyfyngol llysoedd Cymru a Lloegr.

CYSYLLTU Â NI

Er mwyn cysylltu â ni, anfonwch e-bost i hello@growwilduk.com

Diolch am ymweld â’n gwefan.

Ionawr 2014